Catechisatie

Catechisatie

Bent u 15 jaar of ouder en wenst u of uw kind aan catechisatie deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij de dominee of het secretariaat:
Simon Matrutty -  telefoon:
Ds Theo Pattinasarany – telefoon: 06-42340440


Wat is catechisatie

De Geredja Indjili Maluku kent vier taken: de verkonding van het evangelie, de geestelijke zorg aan de naaste, de materiële zorg aan de hulpbehoevenden, de onderwijzing van gods woord ook wel catechese genoemd.
Gebaseerd op Mattheus 28: 19-20 vervult de kerk haar opdracht om Gods woord te verkondigen.
“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes, en LEERT hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld”.
Er bestaan vele definities voor catechese. Wij geven de voorkeur aan de volgende definitie:
Catechisatie is een ontmoetingsplaats voor jongeren om vorm en inhoud te geven aan hun geloofsbeleving als christen die verbonden wil zijn met de gemeenschap van Christus en in het bijzonder de Molukse Evangelische Kerk.
Ontmoetingsplaats – Een plek om met elkaar van gedachten te wisselen en informatie te krijgen.
Geloofsbeleving – Het zijn ontmoetingen waar stil gestaan wordt bij de geloofsbeleving van het kind
Gemeenschap – Het geeft inzicht in de kerkstructuur en gemeente-zijn.

Doel:

Als doel wordt gesteld dat aan het eind van de catechisatieperiode de openbare geloofsbelijdenis wordt afgelegd.
Daarvoor is nodig kennis omtrent Gods woord en de geloofsleer van de kerk.
Vervolgens vorming om bewust lid te zijn van de kerk.
Meedragend de verantwoordelijkheid als belijdend lid van de kerk

Priksa

Aan het eind van een catechisatieperiode wordt de priksa afgenomen.
Wie aan de priksa deelneemt doet ook belijdenis.
Priksa is géén tentamen, examen of een mondelinge overhoring.
Dat betekent niet dat er géén vragen worden gesteld. Alleen de wijze van vragen stellen is aangepast aan de persoonlijke geloofsbeleving van de catechisant.
Priksa is een moment van zelfonderzoek. In het maleis: priksa diri.
Tijdens het gesprek tussen de dominee en de catechisant vraagt de catechisant bij zichzelf af wat zijn beweegredenen zijn om belijdenis af te leggen  en geeft hij uiting van zijn geloofsopvattingen.
De priksa is openbaar. Naast de aanwezigheid van de kerkenraad, classisbestuur, ouders en peetouders is iedereen welkom om getuige te zijn van de geloofsbeleving van de catechisant.
De priksa voor hen die drie jaar catechisatie hebben gevolgd is in drieën in te delen:
Kennisvragen
Geloofsvragen
Getuigenis
De getuigenis bestaat uit het lezen van een Schriftgedeelte. Motivatie waarom voor dat Schriftgedeelte is gekozen. Afsluitend met een gebed.
Maar er bestaat ook de mogelijkheid om middels een powerpoint presentatie uiting te geven van je geloof en het voornemen om belijdenis te doen.

De priksa van de volwassene die 1 jaar catechisatie heeft gevolgd bestaat uit:
Geloofsvragen
Getuigenis
 
De geloofsvragen worden gesteld vanuit een scriptie die door de volwassene is geschreven.