Nieuwsbrief Kerst 2021

Jezus is….

Met de adventsweken staan we stil bij de betekenis van Jezus in ons leven.
Het christelijk geloof is gebaseerd op Jezus, Gods eniggeboren Zoon. En in de Apostolische Geloofsbelijdenis bestaat het overgrote deel uit de levensweg van Jezus op aarde.
Maar, niet iedereen denkt hetzelfde over Jezus. Er zijn mensen die Hem zien als de Dalai Lama een spirituele leider. Anderen zien Hem als een profeet gelijk aan Mohammed. En toen Jezus aan zijn discipelen vroeg wat de mensen denken dat Jezus is,  zeiden zij:’Elia’. 
We zullen staan bij de ambten van Jezus. Jezus bezit namelijk drie ambten: koning, profeet en hogepriester en voor de vierder adventszondag staan we stil bij Jezus, Zoon van God.
Welke betekenis geeft u voor uzelf aan Jezus?

1e Advent
Kleur: paars
Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6
Thema: Jezus de Koning

 

 

Jezus is koning. Bij zijn geboorte wordt er een profetische belofte gedaan dat Jezus op de troon van Zijn vader David zal zitten. Een koning die niet met harde hand regeert. Ook niet een koning die de aardse vijand zal verslaan maar een koning die oog heeft voor de mens. Die vrede wil brengen onder mensen en volkeren. 

2e Advent
Kleur: paars
Schriftlezing: Handelingen 3: 17-26
Thema: Jezus de Profeet

 

 

Profeten zijn waarheidzeggers. Zij kijken kritisch naar de omstandigheden in de samenleving en vanuit Gods Woord reageren zij. In Deuteronomium 18: 15 staat:”Een profeet, uit het midden van u, uit uw broeders, als mij, zal u de Here, uw God, verwekken; naar Hem zult gij luisteren. Zij profeteren ook over de toekomst niet als waarzeggers maar als de vervulling van Gods belofte.

3e Advent
Kleur: paars
Schriftlezing: Hebreeën 4: 14-16
Thema: Jezus, de Hogepriester

 

 

De Hogepriester staat tussen God en mensen in, Hij is de Middelaar.
Zijn functie is verzoening te brengen tussen God en zijn uitverkoren volk.
Al de gebeden legt hij voor aan God. En hij pleit ook voor ons.
Zo is de Jezus de verhevene Hogepriester.


4e Advent
Kleur: paars
Schriftlezing: Matteus 16: 13-20
Thema: Jezus Zoon van God

 

 

Eens vroeg Jezus aan Zijn discipelen wie Hij is. 
Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia 
en weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. 
Toen vroeg Jezus, maar wie ben ik volgens jullie. 
En daar horen we de belijdenis van Simon Petrus: 
U bent de Messias, de Zoon van de Levende God.

Kerstnachtdienst  - 2004-2005
Kleur: wit
Schriftlezing: 1 Johannes 4:6-19
Thema: Gods liefde geopenbaard

 

De liefde van God komt in een wereld die niet naar Hem taalt.
Het is de wereld van psalm 2: de volkeren spannen samen en voeren strijd.
Er is complete chaos kijk maar naar de gevolgen van de pandemie.
Zeker ook wij leven in een wereld die in duisternis leeft.
Maar het krijgt een groot licht te zien.
In dat licht worden wij kinderen van God genoemd. 
En mogen wij delen in de liefde van het kind dat geboren wordt.

Eerste Kerstdag dienst 
Kleur: wit
Bijbeltekst: Lucas 2: 8-20
Thema: zoek Jezus de Messias

 

 

Peneguhan badan madjelis geredja

Op 21 november jongstleden had in het kerkgebouw Ebenhaezer de bevesitiging van vier kerkenraadsleden plaatsgevonden. Helaas zijn er geen nieuwe kerkenraadsleden bij gekomen. We zijn dan ook dankbaar dat de zittende kerkenraadsleden bereid zijn om voor de komende twee jaar wederom de gemeente te bedienen. 

Naam: Ambt: Functie Duur
Bendja Rangkoly penatua wakil ketua vanaf 1977 -2021
George Latukarlutu penatua bendahara vanaf 2007 - 2021
Maria Kakisina sjemasset sekretaris vanaf 1977-2001 + 2007 - 2021
Joop Hallatu sjemas sekretaris vanaf 2010 - 2021

We willen hun gezinnen en familie bedanken voor de steun die zij hebben gegeven gedurende al die jaren. Wij wensen, Bendja, George, Ietje en Joop dan ook heel veel kracht en zegen van God toe om de gemeente te bedienen in voor-en tegenspoed.

Het thema voor de dienst is Levende stenen.
Jezus is de levende steen. Hij is ook de hoeksteen die zo belangrijk is om de muren met elkaar te verbinden. Bouwen aan het huis van God en aan de gemeenschap behoeft dringend nieuwe stenen. Jezus zegt dan ook dat wij ons moeten laten gebruiken als levende stenen om het geestelijk huis te bouwen. En in die zin is elk steen waardevol. 

We zullen de komende twee jaren weer op zoek gaan naar nieuwe stenen.
Mensen die zich willen laten gebruiken voor de bouw van Gods huis en gemeente.
De bediening blijft een belangrijk element in de gemeenteopbouwwerk.
We zijn ook dankbaar voor alle vrijwilligers die zich op welke manier dan ook inzetten om een bijdrage te leveren aan de opbouw van onze gemeente.

 

 

Hari ini harinja…

Saudara-saudari jang menantikan kedatangan Jesus Kristus,

Kita menungguh hari Tuhan. Natal ada djuga hari Tuhan. Tiap hari dominggu pun merupakan hari Tuhan, sebab Dominggus memang setjara harfiah berarti hari Tuhan. Bahkan tiap hari pun adalah hari Tuhan. Hari Tuhan adalah saat Tuhan melakukan perbuatan jang baik, sebab itu tiap hari adalah hari Tuhan. Hari Tuhan adalah “hari jang besar dan mulia(Kissah Rasul 2:20)
Oleh sebab itu kit menunggu hari Tuhan. Kita menantikannja, djiwa kita menanti-menanti. Sifat menantikan bukan passif melainkan aktif.  Dengan kata lain setiap hari pertemuan dengan Anak Allah bisa berlaku. Oleh sebab itu kita harus berdjaga-djaga djangan-djangan kita malas, mengantuk atau tidur, sebab hari Tuhan tergantung pada waktu Tuhan, bukan pada waktu kita. Lagi pula, hari Tuhan adalah perkara Tuhan, bukan perkara ita.
Itu berarti bahwa menunggu bukan hal duduk berpangku kaki melainkan bergiat melakukan perbuatan. Oleh sebab itu, kita dilibatkan. Kita di adjak Tuhan untuk ambil bahagian. Kita diberi peran. Kita di undang untuk turut berdjuang mewudjudkan datangnja hari Tuhan.

Meskipun perbuatan-perbuatan itu tampak ketjil dan biasa, namun itu adalah perbuatan jang besar dan mulia. Semua perbuatan itu adalah bagian dari membuat langit jang baru dan bumi jang baru. Tiap hari Tuhan mentjiptakan langit jang baru dan bumi jang baru. Demikian hari Tuhan bukan berada di masa depan, melainkan sekarang ini.
Hari Tuhan adalah masa depan jang sudah dan sedang mulai hadir di masa kini.

Pada masa adven in baiklah kita bersjukur kepada Tuhan atas tiap hari jang diberikan olehNja.

Mari kita pudji Allah serta menjanji;

Hari ini, hari ini
Harinja Tuhan, harinja Tuhan
Mari kita, mari kita
Bersukarian, bersukaria
Hari ini, harinja Tuhan
Mari kita bersukaria
Hari ini, hari ini 
Harinja Tuhan